Privacybeleid

1. AANVAARDING

Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van Bernardustechnicum, deze te doorbladeren of te gebruiken ("Gebruik") bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. Bernarduscollege (BT) behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.

2. GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

BT kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (samen de "informatie" genoemd) is het exclusieve eigendom van BT of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de internationale auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BT.

Alle namen, domeinnamen, logo's en andere identificerende elementen (de "merken") die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van BT en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BT en van hun respectieve eigenaars.
Deze site is beschermd door het auteursrecht, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. BT of andere relevante leden van BT en, waar dat van toepassing is, hun leveranciers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de site. Het gebruik van de site verleent geen eigendomsrechten in de site.
De site kan gegevens, tekst, beelden, software, multimedia en andere inhoud van derden ("inhoud van derden") bevatten en verwijzingen naar de term "site" worden geacht alle informatie, inhoud en diensten te omvatten die van tijd tot tijd op de site beschikbaar worden gesteld, ongeacht of deze worden weergegeven op een scherm of gedownload naar een andere computer, waaronder, zonder beperking, de inhoud van derden.

Alle gegevens, tekst, beelden, software, multimedia en andere inhoud die u aan BT verstrekt via de site ("bijdragen") worden het eigendom van BT. De gebruiker draagt alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) in de bijdragen volledig over aan BT en komt overeen dat hij al het nodige zal verrichten om de rechten van BT in eventuele bijdragen te perfectioneren en te handhaven. Behalve waar dit uitdrukkelijk anders wordt bepaald of anders wordt voorgeschreven door de wetgeving, zal BT zich in verband met de bijdragen niet moeten houden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Behalve waar dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen of in de mate waarin dit voor de gebruiker nodig is om de site te kunnen weergeven in overeenstemming met deze kennisgeving, zal de gebruiker de volgende handelingen niet stellen: (i) de site in haar geheel of gedeeltelijk kopi ëren; (ii) de site weergeven, reproduceren, er afgeleide werken van creëren, de site doorsturen, verkopen, verdelen, verhuren, leasen, er een sublicentie voor uitreiken, de site uitlenen, overdragen of haar op eender welke manier in haar geheel of gedeeltelijk exploiteren; (iii) de site inbedden in andere producten; (iv) de site gebruiken in een timesharingovereenkomst; (v) vanuit eender welk softwareprogramma functieoproepen of andere ingebedde koppelingen maken naar de site; (vi) kennisgevingen van BT of een van diens leveranciers in verband met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verwijderen of verdoezelen; (vii) merken van BT of diens leveranciers gebruiken; of (viii) de toepassingen of broncode van de site reverse-engineeren, decompileren, demonteren of te proberen zich er op een andere manier toegang toe te verschaffen, behalve in de mate dat dit door de wetgeving wordt toegestaan.

3. DOOR DE GEBRUIKER AANGEREIKTE INFORMATIE

De site verschaft u via een of meerdere webformulieren de mogelijkheid om in te tekenen op bepaalde diensten of in te schrijven voor bepaalde evenementen. BT licht de aangereikte informatie niet door en oefent er geen toezicht op uit. Daarom spreekt BT zich niet uit over de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie. U bevestigt en aanvaardt dat BT kopieën van de door u aangereikte informatie mag bijhouden en de door u aangereikte informatie aan derden mag bekendmaken indien BT meent dat dit noodzakelijk is om: (i) de integriteit van de site te beschermen; (ii) de rechten van BT te beschermen; (iii) een gerechtelijk bevel na te leven; (iv) te voldoen aan gerechtelijke actie; (v) de eisen van BT volgens deze kennisgeving te doen gelden; en (vi) te voldoen aan eisen betreffende inbreuken op de rechten van derden.

4. ALGEMEEN VERBOD

In verband met het gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:
(a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen;
(b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;
(c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:

  • illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is;
  • een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen;
  • de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of
  • niet toegestaan is door BT, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, "junkmail", "spammail", "kettingbrieven" of anderszins onaanvaardbare informatie;

(d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of "stalken" van een andere persoon, ongevraagde e-mail doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;
(e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;
(f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BT, bijvoorbeeld via een "spider" of robot;
(g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;
(h) informatie kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, herverkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;
(i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken;
(j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;
(k) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten;
(l) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen; of
(m) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn;

5. SPECIFIEK GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID

Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 4 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven.
Voorts komt u overeen dat u:
(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar informatie;
(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie;
(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit;
(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren informatie die door de site worden aangeboden of die u van de site haalt; en
(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.

6. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden ("gekoppelde sites"). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door BT en oefent BT er geen toezicht op uit. BT is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen BT en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat BT de gekoppelde sites goedkeurt. BT neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites.

7. PRIVACY

BT zal alle persoonsgegevens die u op of via deze site verstrekt verwerken in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en eventuele specifieke bepalingen die in het relevante gedeelte van deze site worden uiteengezet.

8. COOKIES

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie wordt bij volgend bezoeken naar onze servers teruggestuurd. Cookies zijn nuttig omdat zij aan een website toelaten het apparaat van de bezoeker te herkennen. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade aan uw computer toebrengen.

Door onze website worden analytische cookies geplaatst van Google en Adobe, als deel van hun “Analytics”-dienst. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij gebruiken deze verkregen informatie om rapporten samen te stellen die ons toelaten de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Deze cookies vervallen automatisch 6 maanden na uw laatste bezoek aan onze website.

Deze cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm. Wij gebruiken nooit cookies om persoonlijke informatie over onze bezoekers op te slaan.

Concreet wordt volgende informatie verzameld: het aantal bezoekers op onze site, hoe de bezoekers op onze site terecht zijn gekomen en welke pagina’s van onze site deze precies bezocht hebben.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze analytische cookies.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in uw browserinstellingen (terug te vinden via de Help-functie van uw browser of via de website van uw provider). Voor meer informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele toestellen en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw toestel.

Wenst u alle cookies van Google of Adobe automatisch te blokkeren verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl (link is external)

http://www.omniture.com/en/privacy/product#optout (link is external)

Op onze website kunnen wij sociale media knoppen gebruiken die u toelaten de inhoud van onze website via de sociale netwerken ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Flickr’ en ‘YouTube’ met derden te delen. Teneinde deze functionaliteit toe te laten vertrouwen wij op externe scripts. U dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat deze websites informatie verzamelen omtrent uw internetgebruik, zelfs indien u geen gebruik maakt van de knoppen die op onze pagina werden geplaatst.

Meer informatie omtrent cookies in het algemeen kan u vinden op volgende website:www.allaboutcookies.org (link is external)

9. VRIJWARING

U komt overeen dat u BT, Bernardusscholen, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart en verdedigt tegen eisen of aanspraken van derden, waaronder, zonder beperking, honoraria van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie of uw inbreuken op bepalingen en voorwaarden van deze kennisgeving.

10. DISCLAIMER

U BEVESTIGT EN AANVAARDT HET VOLGENDE: (A) U NEEMT ALLE RISICO'S OP ZICH IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK EN WEERGAVE VAN DE SITE OF UW TOEGANG TOT DE SITE. DE SITE WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN EEN "AS AVAILABLE" BASIS, D.W.Z. DAT BT DE SITE VERSTREKT EN DE GEBRUIKER DE SITE AANVAARDT IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH MOMENTEEL BEVINDT EN BESCHIKBAAR IS, MET ALLE FOUTEN, OOK DEZE DIE NIET ONMIDDELLIJK ZICHTBAAR ZIJN.

(B) BT WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN EENDER WELKE AARD AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-OVERTREDING, OF GARANTIES DIE VOLGEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES, DE VERHANDELING OF HET GEBRUIK.

(C) BT WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF (I) DAT DE SITE EN INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF VIRUSSEN; (II) DAT DE SITE VEILIG IS EN NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN; (III) DAT DE SITE ALTIJD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; (IV) DAT DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; EN (V) MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID, ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE AANGEREIKTE INFORMATIE.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEVESTIGT DAT U ALLE RISICO'S AANVAARDT IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF AANGEREIKTE INFORMATIE WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE RISICO'S VAN FINANCIEEL VERLIES, FYSIEKE SCHADE, SCHADE AAN EIGENDOM, HANDELEN MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SITE, VREEMDEN, MINDERJARIGEN OF INGEZETENEN VAN EEN ANDER LAND EN MENSEN DIE HANDELEN ONDER VALSE VOORWENDSELEN. U KOMT BOVENDIEN OVEREEN DAT U BT, BERNDARDUSSCHOLEN, BESTUURDERS, AGENTEN EN WERKNEMERS VRIJWAART VAN ALLE AANSPRAKEN, EISEN, SCHADEVERGOEDINGEN (VOOR DIRECTE, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE) VAN EENDER WELKE AARD, BEKEND OF ONBEKEND, IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE DOOR U AANGEREIKTE INFORMATIE, DE TRANSACTIES IN VERBAND MET OF TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT BT, BERNARDUSSCHOLEN EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK DIE DOOR U OF DOOR DERDEN WORDT OPGELOPEN ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE GROND EN ZELFS ALS BT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN ZULKE SCHADE.

12. BEËINDIGING

BT heeft het recht om naar eigen goeddunken een einde te stellen aan diensten op de site en informatie van de site te verwijderen. BT mag uw toegang tot alle diensten die door BT op de site worden verstrekt of tot een gedeelte daarvan op elk ogenblik en om eender welke reden beëindigen, met of zonder beweegreden of kennisgeving. BT is niet aansprakelijk voor behoud of teruggave van de door u aangereikte informatie, uw account, uw inlogcode en wachtwoord. U dient altijd een kopie te bewaren van de door u aangereikte informatie.

13. ALGEMEEN

U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en BT geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture.

Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en BT die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en BT.

Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Belgische wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.

U mag geen informatie gebruiken of exporteren, en geen kopieën of adaptaties maken die inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving, voorschriften en reglementeringen, waaronder, zonder beperking, de Amerikaanse wetgeving en voorschriften op de export.

Wanneer een van beide partijen een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van die voorwaarde(n).

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of onafdwingbare bepaling of het ongeldige of onafdwingbare gedeelte ervan.

Hoofdstukken 3, 5, 8, 10, 11, 12 en 14 blijven ook geldig nadat deze kennisgeving om eender welke reden beëindigd is.

Als u meer informatie wenst over de site of over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met:

Postadres:
Bernarduscollege
De webmaster
Hoogstraat 30
9700 Oudenaarde
BELGIË

E-mailadres:
info@bernarduscollege.be