Onderwijshervorming in de tweede graad

Een hervormde tweede graad. Wat betekent dat voor mij?

Wanneer gaat de hervorming in?

De onderwijshervorming is eigenlijk al ingegaan. Dat gebeurde twee jaar geleden, aan de start van het schooljaar 2019-2020. De hervorming werd gradueel ingevoerd. Dat betekent dat ze in het eerste jaar van de eerste graad begon en zo jaar naar jaar opschuift. In september 2021 is het eerste leerjaar van de tweede graad dus aan de beurt.

Wat verandert er dan precies?

Je komt niet zomaar in een andere school terecht. Je zal nog steeds in dezelfde gebouwen les krijgen van dezelfde leerkrachten. En ook je klasgenoten veranderen niet. Wel is het zo dat er in de tweede graad nieuwe richtingen zullen worden aangeboden en dat er met nieuwe leerplannen gewerkt zal worden.

Welke richtingen kan ik in de tweede graad kiezen?

Na het afronden van je eerste graad kan je bij ons kiezen voor één van de volgende opleidingen. De precieze invulling van die richtingen en de profielen die eraan gekoppeld worden, vind je terug in onze handige infobrochure over de tweede graad. We sommen ze hier al even op:

  • Grieks-Latijn
  • Latijn
  • Moderne talen
  • Natuurwetenschappen
  • Economische wetenschappen
  • Humane wetenschappen

Ik kan dus geen STEM volgen?

STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting die binnen de Bernardusscholen wordt aangeboden in het Bernardustechnicum. Wie in de eerste graad STEM-wetenschappen volgde, kan in de tweede graad kiezen voor een richting binnen het domein STEM: biotechnische wetenschappen of technologische wetenschappen. Beide richtingen zijn domeingebonden doorstroomrichtingen. Dat betekent dat je net als in domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen een abstracte, theoretische opleiding krijgt, maar dat de invulling ervan al voor een deel is afgestemd op je gekozen domein.

Zijn dat dan geen tso-richtingen?

Het klassieke onderscheid tussen aso, tso, kso en bso is ondertussen verouderd. Sinds de onderwijshervorming staan finaliteiten centraal. Die geven aan waarop een studierichting jou voorbereidt na het secundair onderwijs. Bij ons kan je kiezen voor doorstroomgerichte studierichtingen. Die zijn abstract-theoretisch en bereiden je voor op hoger onderwijs. De richtingen van het domein STEM vallen onder de domeingebonden doorstroomrichtingen. Die studierichtingen die je in het college kan volgen, behoren tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen.

Zal ik ook andere vakken krijgen?

Als je de lessentabellen in de infobrochure bekijkt, zal je merken dat er nieuwe namen tussen staan: wiskunde C, talen C, ICT+, Chemie +, artistieke vorming, communicatiewetenschappen, economische en maatschappelijke vorming, kunstbeschouwing, filosofie, sociologie en psychologie. In onze infobrochure vind je bij elk van die nieuwe vakken een woordje uitleg terug. De C die bij enkele vakken staat, verwijst naar cesuurdoelen.     

Wat zijn cesuurdoelen en hoe zitten de lessentabellen in elkaar?

Cesuurdoelen lijken een beetje op eindtermen. Het zijn doelen die je moet behalen om te slagen aan het einde van een schooljaar. Het verschil tussen cesuurdoelen en eindtermen is dat cesuurdoelen voorkomen in het specifieke gedeelte van de tweede graad. Elke studierichting bestaat immers uit een basisvorming en een specifiek gedeelte waarin accenten gelegd worden die jouw studierichting bepalen. Zo kan onder meer gekozen worden voor economie, Latijn of wetenschappen.

In de lessentabellen vind je terug hoeveel lesuren per week aan een vak besteed worden in elk leerjaar van de tweede graad. Sommige getallen staan in het groen. Voor die vakken worden leerlingen uit de studierichting in kwestie extra uitgedaagd door exact dezelfde doelen en eindtermen te behalen met minder lestijd ten opzichte van andere studierichtingen. De rode getallen betekenen net het omgekeerde: voor die vakken wordt meer tijd voorzien om dezelfde doelen en eindtermen te behalen.

Worden geschiedenis en godsdienst in het Engels gegeven? 

Niet aan iedereen, maar de mogelijkheid is er wel. Net zoals in de eerste graad kan je in de tweede graad kiezen voor CLIL. Dat staat voor Content and Language Integrated Learning. Het doel van CLIL is om in het proces van het leren van een niet-taalvak eveneens taalkundige vaardigheden op te doen in de vreemde taal waarin dat vak gegeven wordt. Geschiedenis in het Engels levert je naast geschiedkundige kennis ook een bredere Engelse woordenschat en grammaticale kennis op. Mooi meegenomen toch? In het derde jaar kan je kiezen voor geschiedenis, in het vierde jaar kan je kiezen voor godsdienst.